Gestapeld financieren in de zorg

16/07/2018

| 16-07-2018 | ILFA Group | treasuryXL |

ILFA heeft in samenwerking met AKD een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd over gestapeld financieren in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst zijn er met gasten uit de zorg- en financiële wereld verschillende stellingen besproken, die gingen over kennis over elkaar, het aanbod van financieringen en hoe over financiering gecommuniceerd moet worden. Bij alle stellingen kwam duidelijk naar voren dat ‘samenwerking’ het toverwoord is. Weten wat de andere partij nodig heeft in een vroeg stadium van de financieringsaanvraag kan leiden tot vruchtbare samenwerking en een positieve financiering. 

Kennis

Zowel de zorgsector als de financiële sector zijn erg gevarieerd. Als je toch een indeling wilt maken, kun je grofweg stellen dat er sprake is van een driedeling, namelijk de financiële sector, de traditionele zorgsector en de vernieuwende zorgsector. Dat deze partijen kennis over elkaar hebben moge duidelijk zijn. Echter, de ervaring is dat kennis over elkaar aangevuld kan worden. Wanneer partijen elkaar in een vroeg stadium van het financieringsproces opzoeken en samen werken naar een oplossing voor een financieringsvraag kunnen er mooie resultaten komen. Dat het aanvullen van kennis van groot belang is, wordt benadrukt door de veranderingen in de zorg. Politieke ontwikkelingen zorgen voor verandering van het zorgaanbod. De ervaring van de nieuwe spelers op de zorgmarkt, de eerder genoemde vernieuwende zorgsector, is echter dat de financiële wereld niet snel mee verandert. Door vernieuwingen in de zorg zal ook de financiële wereld moeten vernieuwen. In een ideale wereld zullen de zorg en de financiële wereld samen deze ontwikkelingen doormaken en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

Aanbod

Het huidige financieringsaanbod sluit aan bij de vragen van de traditionele zorgsector, maar wanneer gekeken wordt naar vernieuwende zorginitiatieven wordt de splitsing tussen zorg en financiën duidelijker. De financiële wereld moet een risicoafweging maken bij het beschikbaar stellen van financiering en moet kunnen verantwoorden waarom bepaalde risico’s genomen worden. Positief uit de risicoafweging komen is lastig voor nieuwe zorginitiatieven, zij hebben immers geen eigen vermogen. Zij willen vooral nadruk leggen op de positieve maatschappelijke effecten van het initiatief. Wat de vernieuwende zorgsector zou kunnen doen is volledig inzetten op vernieuwing. Niet alleen moeten zij de zorg zelf aanpakken, zij zouden ook een, voor de zorg, alternatieve organisatievorm kunnen kiezen. Een organisatie waarbij winst gemaakt kan worden, die overigens terug het bedrijf in kan vloeien, geeft financiers meer zekerheid. De zorg en het ‘publiek’ zullen dan wel moeten inzien dat niet alleen een stichting een correcte manier van bedrijfsvoering is. Winst, die nu naar andere sectoren vloeit, kan ook binnen de zorg blijven en ook besteed worden aan het verlenen van zorg.

Vervolg

Een volledig verslag van de ronde tafelbijeenkomst over gestapeld financieren kunt u nalezen op de website van de ILFA Group. ILFA is bezig met de organisatie van een volgende ronde tafelbijeenkomst over dit onderwerp. Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van updates rondom de volgende ronde tafelbijeenkomst verwijzen wij u graag naar de contactpagina van hun website.

 

Contact us

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *