Basisprincipes van interne beheersing op het gebied van Treasury – deel I

06/05/2016

| 06-05-2016 | by Jan Doosje |

treasuryHoe vaak komt het nog voor dat een externe adviseur of een nieuw aangetreden functionaris moet constateren dat de financiële functie op het deelgebied Treasury qua opzet bij een bepaalde organisatie niet goed ingericht is ? Naar mijn idee te vaak, vooral waar het bedrijven en organisaties uit het midden- en kleinbedrijf betreft. En dit terwijl control op het gebied van de Treasuryfunctie vrij snel en vrij simpel te verkrijgen is!

Voor de ‘niet financiële’ lezer zal wellicht niet goed duidelijk zijn wat de Treasury functie inhoudt. Als tweede vraag komt op: “Wat is goed ingericht?”.

Ik zal daarom beginnen met deze vragen te beantwoorden.

De Treasury functie houdt zich bezig met beheren van de financiële waarden en verplichtingen van een organisatie met als doelstelling om op zowel lange als korte termijn voldoende liquide middelen te hebben voor het voldoen aan (toekomstige) verplichtingen. Een tweede belangrijk element is dat dit tegen marktconforme tarieven dient te gebeuren (hier worden ook de geldende rentepercentages bij inbegrepen). Het laatste, en vooral gezien ervaringen bij diverse organisatie, zeker niet het meest onbelangrijke element is, dat dit dient te geschieden tegen voor de organisatie acceptabele en te dragen risico’s.

Treasury houdt zich bezig met:

  • Kasgelden
  • Banksaldi en optimalisatie hiervan (cash management)
  • Leningen opgenomen
  • Leningen uitgegeven
  • Rentebeheersing
  • Valutarisico’s
  • Optimalisering van rentebaten of rentekosten
  • Goede voorwaarden met de bank(en)

Kort gezegd dient de Treasury functie er zorg voor te dragen dat er altijd voldoende geld in kas (lees: banksaldo) is en dat hiervoor niet teveel betaald wordt en er geen, of vrijwel geen risico’s aan verbonden zijn. In deel twee van dit artikel zal ik verder ingaan op de inrichting van de Treasury functie.

Jan Doosje

Jan Doosje – Owner of Fimterim Advies & Consultancy

View expert profile

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *